Behandelovereenkomst

 • De homeopaat is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van patiënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 • De homeopaat zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De homeopaat die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben.
 • De homeopaat houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Deze termijn gaat in op de leeftijd van 18 jaar.
 • De homeopaat verplicht zich de informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de homeopaat te verstrekken
 • De homeopaat betracht geheimhouding ten aanzien van de door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Voor uitzonderingen hierop is schriftelijke toestemming nodig van de cliënt.
 • De homeopaat verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega zorgverlener of een arts, indien de behandeling niet effectief en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedbevinden geschieden. Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt tegen het advies vin van de homeopaat de overeenkomst beëindigd, zal de cliënt op verzoek van de homeopaat een verklaring tekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de homeopaat in de behandeling voortijdig heeft beëindigd. De homeopaat kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de behandeling voortzet. De homeopaat zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen totdat de cliënt een overeenkomst met een andere zorgverlener heeft kunnen sluiten.
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van 120 euro voor de intake. En 100 euro voor een vervolgconsult.
 • Betalingswijze van de behandeling is op rekening (betaaltermijn 14 dagen), per bank, pin of contant.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 • Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de Nederlandse Vereniging van Klassiek homeopaten, (www.nvkh.nl) en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier van de huisarts, zijn voor verantwoordelijk en rekening van de cliënt.

            Voor- en Achternaam
            Adres
            Woonplaats
            Geboortedatum
            E-mailadres
            Telefoonnummer
            Hoofdklacht(en)

Door ondertekening van deze behandelovereenkomst komen wij overeen dat u bekend bent met de werkwijze van de homeopaat en toestemming geeft voor een homeopatische behandeling voor de aangegeven klacht(en).
Deze klacht(en) zal/zullen elk consult geëvalueerd worden en vastgelegd in het dossier.

U bent geïnformeerd over de algemene voorwaarden met betrekking tot het beroepsgeheim van de homeopaat, afspraken consulten, behandeling, vergoedingen van de consulten en betalingsvoorwaarden, het klachtreglement en aansluiting tuchtcollege (en weet dat deze op de website te vinden zijn).

U verstrekt als cliënt aan de homeopaat alle voor de behandeling van belang zijnde informatie zoals aanwezig in het medisch dossier van huisarts / specialist of andere behandelaars.

Ondertekening:

Almere Datum:

Handtekeningen:

Barbara Franssen-Laan:

Cliënt: